Spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu

Spracovanie osobných údajov na základe súhlasu k odberu newslettera

Poskytnutie osobných údajov

Návštevník e-shopu aamarket.sk ako fyzická osoba (ďalej len "Subjekt údajov") vyplnením a odoslaním svojej emailovej adresy v žiadosti o zasielanie newsletteru Správca udeľuje Správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov (ďalej len "Súhlas") podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej tiež ako "GDPR"). Tento súhlas je udeľovaný tiež podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Správca v súvislosti so spracovaním osobných údajov poskytuje Subjektu údajov podľa čl. 13 GDPR nižšie uvedené informácie.

Správca bude na základe udeleného Súhlasu o Subjektu údajov spracovávať nasledujúce osobné údaje: emailová adresa.

Účel spracovania osobných údajov

Správca bude na základe tohto Súhlasu spracovávať Osobné údaje pre zasielanie obchodných oznámení správcu, najmä zasielanie zliav na tovar ponúkaný Správcom, zasielanie ponúk a informačných e-mailov o tovare a službách ponúkaných Správcom a ďalších reklamných, marketingových či obchodných oznámení Správcu, vrátane zavedenia prieskumov trhu Správcom.

Zo strany Správca nedochádza na základe Súhlasu k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.

Udelenie Súhlasu nie je zmluvným požiadavkou Správca a nie je ním podmienené ďalšie trvanie akéhokoľvek vzťahu.

Ďalší príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje Subjektu údajov môžu byť Správcom sprístupnené týmto tretím osobám:

- osobám poskytujúcim Správcovi a/alebo iným príjemcom serverové, webové, cloudové alebo IT služby.

Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje Subjektu údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Doba uloženia osobných údajov

Osobné údaje Subjektu údajov budú Správcom spracovávané po dobu potrebnú k naplneniu účelu spracovania Osobných údajov, najdlhšie však päť (5) rokov od udelenia Súhlasu.

Práva Subjektu údajov

Subjekt údajov má právo kedykoľvek svoj Súhlas odvolať.