Reklamačný formulár

Reklamačný formulár k stahnutiu TU .

 

Reklamačný formulár

Internetového obchodu www.aamarket.sk

UNIVER Slovakia, s.r.o., Partizánska cesta 106, 974 01 Banská Bystrica

Zákazník

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefónne číslo/ emailová adresa:

Reklamovaný tovar/služba

Číslo dokladu o kúpe, alebo záručného listu:

Názov:

Dátum zakúpenia:

Príslušenstvo:

Popis Závady:

 

______________________________________________________________________________

 

Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom /požadované začiarknite/:

□Výmena tovaru □ Oprava tovaru □ Vrátenie peňazí □ Zľava z kúpnej ceny □Iné..............................................................

V prípade ak bude reklamácia vybavená vrátením peňazí a ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

..............................................................................................................................................................

 

V .................................... dňa: …………………                                       

 

                                                                                               ............................................

                                                                                                            Podpis zákazníka